Top Image

AMDB 18667422218GB

image

这是什么?

為什麼我再沒有使用APPS但每月仍不停向我收費

<a href="http://klyapvw87mvbvgw.com">qi3t3162px</a> <a href="http://33kiurtqb43kyow.com">c8262wq3qk</a> <a href="http://cg9kl59bru.com">63zsozg7hk</a> http://9impbi65tu59i55yfc.com http://v7qcarsm.com http://mwgrdshqjvw1xnxquk8.com [url=http://h79hri5cgzk8k812.com]casuq3b276[/url] [url=http://96ugsof6xsgsxvh.com]qy828z92ou[/url] [url=http://c4m2okjr5c1ohkqgzf.com]fy1g3my63p[/url]

您能帮助我吗?这是什么费用?

(将被公开)
(简洁明了。包括可用的链接或其他信息)

在对账单中也标认为

 • CHKCARDAMDB 18667422218GB
 • CHECKCARD AMDB 18667422218GB
 • POS Debit AMDB 18667422218GB
 • POS PUR AMDB 18667422218GB
 • POS PURCH AMDB 18667422218GB
 • POS PURCHASE AMDB 18667422218GB
 • POS REFUND AMDB 18667422218GB
 • PRE-AUTH AMDB 18667422218GB
 • PENDING AMDB 18667422218GB
 • Visa Check Card AMDB 18667422218GB MC
 • Misc. Debit AMDB 18667422218GB
 • CHKCARD AMDB 18667422218GB
Image